Klub Tatrzański

Regulamin Klubu Tatrzańskiego

§ 1: Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Klubu Tatrzańskiego, dalej zwanego Klubem, jest Portal Tatrzański sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 1, 30-052 Kraków, NIP: 677-240-87-50, dalej zwany Organizatorem.
2.    Członkiem Klubu Tatrzańskiego może zostać każda osoba fizyczna za wyjątkiem tych osób, którym Organizator odmówi przyjęcia do Klubu na podstawie pisemnej decyzji (forma mailowa jest uznawana za wystarczającą).
3.    Organizator może odmówić członkowstwa w Klubie każdej osobie ubiegającej się o nie bez podawania przyczyny. Wówczas osobie, której odmówiono członkostwa przysługuje zwrot ewentualnych wpłat na poczet przyszłego członkostwa w Klubie.

§ 2: Członkostwo i Karta Członkowska

4.    Warunkiem przystąpienia do Klubu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie https://portaltatrzanski.pl/klub/zapisz-sie-do-klubu-tatrzanskiego,929 oraz dokonanie opłaty za Kartę Członkowską.
5.    Wysokość opłaty za Kartę Członkowską jest ustalana przez Organizatora, podana do wiadomości na stronie internetowej Klubu i może zostać w każdej chwili zmieniona decyzją Organizatora.
6.    Dowodem Członkowstwa w Klubie jest posiadanie ważnej Karty Członkowskiej. Wzór karty dostępny jest w pod adresem: http://formularze.portaltatrzanski.pl/karta.jpg.
7.    Karta Członkowska zostaje wydana przez Organizatora w ciągu 7 dni od zaksięgowania opłaty, o której mowa w pkt. 5 i dostarczona listem ekonomicznym na wskazany przez Członka adres, chyba że Członek zdecydował się na odbiór osobisty Karty w siedzibie Organizatora.
8.    Karta Członkowska wydawana jest na okres 12 miesięcy, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty, o której mowa w pkt. 5.

§ 3: Przywileje Członkowskie

9.    Karta Członkowska uprawnia Członka do korzystania ze wszystkich Przywilejów Członkowskich.
10.    Lista Przywilejów Członkowskich znajduje się pod adresem: https://portaltatrzanski.pl/klub/lista-przywilejow-dla-czlonkow-klubu-tatrzanskiego,819.
11.    Poszczególne Przywileje mogą zostać anulowane przez Organizatora w dowolnym momencie. Organizator jest zobowiązany do poinformowania drogą mailową oraz na stronie Klubu wszystkich Członków o wygaśnięciu danego Przywileju.
12.    Likwidacja Przywileju nie może stać się podstawą do wnioskowania przez Członka zwrotu części lub całości kosztów zakupu Karty Członkowskiej ani do przedłużenia jej ważności.
13.    Lista Przywilejów może zostać w dowolnym momencie rozszerzona przez Organizatora. Dodatkowo wprowadzone Przywileje są od razu dostępne dla wszystkich Członków Klubu, także tych, którzy zakupili Kartę Członkowską przed wprowadzeniem danego Przywileju.
14.    Przywileje mogą być realizowane tylko za okazaniem Karty Członkowskiej, poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu rabatowego lub poprzez inną formę wyraźnie wskazaną przez Organizatora.
15.    Przywileje Członkowskie nie mogą być realizowane w odniesieniu do usług, na które Członek złożył rezerwację przed przystąpieniem do Klubu. W szczególności odnosi się do wycieczek Portalu Tatrzańskiego. W przypadku wątpliwości decyzję o uznaniu rabatu podejmuje Organizator.
16.    Tam gdzie przy realizacji Przywileju konieczne jest okazanie Karty Członkowskiej Członek zobowiązany jest okazać także dowód tożsamości ze zdjęciem, czym potwierdza własność Karty Członkowskiej.
17.    Organizator jest zobowiązany udostępnić nowo przyjętym Członkom Klubu wszystkie kody rabatowe oraz instrukcje dotyczące korzystania z Przywilejów w ciągu 7 dni od zaksięgowania opłaty, o której mowa w pkt. 5.

§ 4: Wycieczki dla Członków Klubu

18.    Organizator, w ramach Przywilejów, udostępnia Członkom Klubu bezpłatny udział w wycieczkach w terminach i w miejsca wskazane na stronie Klubu.
19.    Na wycieczkach Klubu obecny jest licencjonowany przewodnik. Ze względu na charakter wycieczki nie ponosi on odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestników wycieczki, podobnie jak Organizator. 
20.    Uczestnik wycieczki ponosi odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo w czasie jej trwania. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ta spoczywa na prawnym opiekunie obecnym na wycieczce.
21.    Członek chcący wziąć udział w wycieczce musi poinformować o tym Organizatora najpóźniej 5 dni przed terminem wycieczki poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na wycieczki klubowe, dostępnego na stronie Klubu w sekcji przeznaczonej dla Członków.
22.    Członek Klubu w czasie wycieczki zobowiązany jest do posiadania przy sobie Karty Członkowskiej wraz dowodem tożsamości ze zdjęciem i okazania ich na każde żądanie przewodnika lub osoby reprezentującej Organizatora.
23.    Osobom, które w czasie wycieczki nie będą posiadały Karty Członkowskiej i dowodu tożsamości ze zdjęciem, Organizator odmówi możliwości udziału w wycieczce.
24.    Organizator odmówi możliwości udziału w wycieczce osobom, które nie wypełniły formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ptk. 18.
25.    W odniesieniu do organizacji i przebiegu wycieczek klubowych obowiązują adekwatne przepisy Regulaminu Wycieczek „W góry z Portalem Tatrzańskim”, dostępnego pod adresem: https://portaltatrzanski.pl/wycieczki/regulamin/regulamin-wycieczek,354 z wyłączeniem §1 pkt. 4 w/w Regulaminu.
26.    Członek Klubu, który dwukrotnie nie stawi się na wycieczkę, wcześniej deklarując obecność poprzez zapis w formularzu, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty 50,00 zł na kolejną wycieczkę, w której będzie chciał uczestniczyć, na numer konta wskazany mailowo przez Organizatora. Po dokonaniu płatności Członek Klubu ponownie uzyskuje prawo do dwóch nieobecności. 

§ 5: Zrzeczenie się i wygaśnięcie Członkostwa

27.    Członek Klubu może zrzec się członkostwa w Klubie w dowolnym momencie za pomocą pisemnego oświadczenia (forma mailowa jest uznawana za wystarczającą).
28.    W przypadku zrzeczenia się członkostwa Karta Członkowska natychmiastowo traci ważność, a osobie zrzekającej się członkowstwa nie przysługuje zwrot ani części, ani całości kosztów związanych z jej zakupem.
29.    Członkostwo w Klubie wygasa wraz ze śmiercią członka.
30.    Karta Członkowska może być używana tylko przez osobę, której jest własnością, nie może być przekazywana osobom trzecim.

§ 6: Postanowienia końcowe

31.    W celach związanych z organizacją Klubu Organizator gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe Członków Klubu z zachowaniem procedur określonych przez Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
32.    Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności informowania zainteresowanych.
33.    W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.