Regulamin wycieczek „W góry z Portalem Tatrzańskim"

Regulamin wycieczek w góry z Portalem Tatrzańskim

obowiązujący od 19 lipca 2019 roku.

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem wydarzeń jest Portal Tatrzański sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 1, 30-052 Kraków, NIP: 677-240-87-50, zwany dalej Organizatorem.
 2. Organizator posiada status Organizatora Turystyki w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884.
 3. W czasie wyjść w góry odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponosi licencjonowany Przewodnik lub Instruktor.
 4. Przewodnikiem lub Instruktorem jest osoba posiadająca jedną z następujących licencji:
 1. Międzynarodowego Przewodnika Wysokogórskiego IVBV
 2. Międzynarodowego Przewodnika Górskiego UIMLA
 3. Przewodnika Tatrzańskiego I, II lub III klasy
 4. Przewodnika Beskidzkiego
 5. Instruktora Wspinaczki/Sportu
 1. Organizator nie organizuje wyjść w góry bez licencjonowanego Przewodnika, tzw. wypraw partnerskich itp.

 

§ 2

Rejestracja na wydarzenia

 

 1. Uczestnikiem wydarzeń może być osoba pełnoletnia lub nieletni pod opieką osoby pełnoletniej, posiadający pisemną zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału osoby nieletniej nawet pod opieką osoby pełnoletniej, jeśli uzna to za zbyt niebezpieczne dla innych Uczestników lub Przewodnika.
 3. Zapisy na wydarzenia prowadzone są tylko i wyłącznie przez system rezerwacyjny na Portalu Tatrzańskim, znajdujący się pod adresem wycieczki.portaltatrzanski.pl od momentu ogłoszenia terminu do wyczerpania miejsc lub odwołania wydarzenia.
 4. Zapisy nie są przyjmowane drogą telefoniczną.
 5. Wypełnienie formularza w systemie rezerwacyjnym nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania miejsca na wybranym wydarzeniu.
 6. Gwarancję otrzymania miejsca na wydarzeniu stanowi terminowa wpłata zadatku lub pełnej opłaty, tam gdzie jest ona wymagana.
 7. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt. 6 należy uiścić w ciągu 5 dni od rejestracji w systemie. Miejsca nieopłacone w tym czasie są bezpowrotnie zwalniane.
 8. W przypadku wydarzeń wielodniowych Organizator może pobierać bezzwrotny zadatek, którego wysokość podana zostaje w ofercie znajdującej się na stronie Organizatora. Wyjątek stanowią wyjazdy wielodniowe zagraniczne, w przypadku których istnieje możliwość otrzymania zwrotu zadatku w przypadku rezygnacji w terminie nie krótszym niż 45 dni od daty wydarzenia.
 9. Pozostałą część opłaty za udział w wydarzeniu wielodniowym objętym obowiązkiem wpłaty zadatku należy uiścić maksymalnie do 21 dni przed terminem. Wyjątek stanowią wyjazdy wielodniowe zagraniczne, w przypadku których pozostałą część opłaty należy uiścić maksymalnie 30 dni przed terminem. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, tracą bezpowrotnie prawo do udziału w wydarzeniu.
 10. Uczestnik, który zarejestrował się na wydarzenie wielodniowe w czasie krótszym niż 21 dni od terminu wydarzenia (30 dni dla wyjazdów wielodniowych zagranicznych) jest zobligowany do wniesienia całości opłaty za udział w ciągu 5 dni bez rozróżnienia na zadatek i część drugą.
 11. W przypadku wydarzeń jednodniowych Organizator pobiera pełną opłatę za udział w wydarzeniu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu oczekiwania na opłatę, o której mowa w § 2 pkt. 6 do 1 dnia w sytuacji, gdy do terminu wydarzenia pozostało mniej niż 30 dni lub gdy Uczestnik wchodzi na miejsce innego Uczestnika na zasadzie zastępstwa bądź z listy rezerwowej.
 13. Uczestnik, który zapisuje siebie i inne osoby na wydarzenie spersonalizowane spoza listy terminów Organizatora (tzw. wycieczka szyta na miarę) zobowiązany jest do dokonania wpłaty bezzwrotnego zadatku w wysokości 100 zł w ciągu 5 dni od zaakceptowania przez niego planu, terminu i ceny wycieczki.
 14. Uczestnik po dokonaniu wpłaty, o której mowa w § 2 pkt. 13, w ciągu 3 dni roboczych otrzymuje ostateczne potwierdzenie rezerwacji przewodnika na dane wydarzenie i wówczas zostaje zobowiązany do wpłaty pozostałej części opłaty za wycieczkę w terminie do 5 dni.
 15. W przypadku braku dokonania wpłaty, o której mowa § 2 pkt. 14 w terminie, wycieczka zostaje odwołana, a zadatek przepada.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy organizacji wydarzenia w terminie 5 dni od wpłaty zadatku przez Klienta. Wówczas zadatek jest w całości zwracany.
 17. Od momentu dokonania całości wpłaty za udział w wydarzeniu spersonalizowanym Uczestnik traktowany jest identycznie jak Uczestnik regularnego wydarzenia, tzn. mają do niego zastosowanie wszystkie przepisy niniejszego Regulaminu, określające dalsze postępowanie.
 18. Ocena możliwości kondycyjnych i technicznych Uczestnika pozostaje w jego gestii. Organizator nie prowadzi selekcji uczestników na etapie dokonywania rezerwacji.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędną ocenę możliwości kondycyjnych i technicznych dokonaną przez Uczestnika i mogące z tego wyniknąć trudności w czasie trwania wydarzenia. Organizator nie ponosi też odpowiedzialności za błędne zinterpretowanie przez Uczestnika opisu wydarzenia znajdującego się na stronach Organizatora.
 20. W przypadku tych wydarzeń wielodniowych, w których Organizator pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach prowadzonych przez podmioty trzecie, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania wybranych Uczestników w takich pokojach i w takim składzie osobowym, jaki wskazali Uczestnicy, jeśli jest to niemożliwe ze względu na ograniczoną dostępność miejsc w obiekcie lub inne uzasadnione czynniki.

 

§ 3

Rezygnacja z udziału w wydarzeniu

 

 1. Organizator umożliwia Uczestnikom wydarzeń odwołanie rezerwacji lub przeniesienie się na inne wydarzenie do 21 dni przed terminem wydarzenia, na które Uczestnik pierwotnie się zarejestrował.
 2. Przeniesienie się na inne wydarzenie jest możliwe tylko w przypadku, gdy są jeszcze na nie wolne miejsca.
 3. Dopuszczalnymi metodami rezygnacji z udziału lub przeniesienia się na inny termin jest skorzystanie z systemu rezerwacyjnego na Portalu Tatrzańskim oraz rezygnacja / prośba o przeniesienie drogą mailową.
 4. Rezygnacje i prośby o przeniesienie nie są przyjmowane drogą telefoniczną.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu jednodniowym w terminie, o którym mowa w § 3 pkt. 1 Uczestnik otrzymuje zwrot całości opłaty za udział wydarzeniu.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu wielodniowym w terminie, o którym mowa w § 3 pkt. 1 Uczestnik otrzymuje zwrot opłaty za udział w wydarzeniu pomniejszony o wysokość zadatku.
 7. W przypadku rezygnacji po upłynięciu terminu, o którym mowa w § 3 pkt. 1 Organizator zobowiązuje Uczestnika do dokonania opłaty manipulacyjnej stanowiącej równowartość kosztów poniesionych przez Organizatora. Opłata ta może zostać potrącona z wpłaty dokonanej przez Uczestnika i wynieść do 100% tejże wpłaty.
 8. Jeśli Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za udział w wydarzeniu, to zostanie on wykonany w ciągu 14 dni na numer konta, z którego opłata uprzednio została dokonana.
 9. Uczestnik, który złożył rezygnację z udziału w wydarzeniu, niezależnie od terminu, w którym miało to miejsce, nie ma możliwości ponownego dołączenia do wycieczki. W przypadku stawienia się takiego Uczestnika na zbiórce Przewodnik ma obowiązek odmówić mu udziału w wydarzeniu.
 10. Uczestnik, który korzystając z prawa, o którym mowa w § 3 pkt. 1 w okolicznościach, o których mowa w § 3 pkt. 2 przenosi się na wydarzenie droższe od wydarzenia, na które był pierwotnie zapisany, ma obowiązek wnieść dopłatę w wysokości różnicy w cenie obydwu wydarzeń w nieprzekraczalnym terminie 5 dni.
 11. Uczestnik, który nie dokona dopłaty, o której mowa w § 3 pkt. 10 w dopuszczalnym terminie zostaje usunięty z listy Uczestników i traci prawo do ewentualnego zwrotu opłaty za udział wydarzeniu, na które był pierwotnie zapisany.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w wydarzeniach Uczestnikom, którzy podczas poprzednich wydarzeń z ich udziałem w sposób rażący naruszyli etykę turysty lub swoim zachowaniem spowodowali sytuacje niebezpieczne dla życia i zdrowia innych Uczestników lub Przewodnika.
 13. Uczestnicy, którzy zostaną wykluczeni z udziału w wydarzeniach z uwagi na okoliczności opisane w § 3 pkt. 12, zostaną o tym poinformowani o mailowo w ciągu 5 dni od dokonania zapisu. Ewentualne opłaty za udział w wydarzeniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni na numer konta, z którego zostały dokonane.

 

§ 4

Odwołanie wydarzenia

 

 1. Wydarzenie może zostać odwołane do 2 dni przed planowanym terminem realizacji z powodu:
 1. braku chętnych
 2. prognozowanych złych warunków atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu Uczestników.
 1. Termin, o którym mowa w § 4 pkt. 1 może zostać skrócony przez Przewodnika, Instruktora lub Organizatora do 1 dnia po uprzednim poinformowaniu Uczestników o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.
 2. Decyzję o odwołaniu wydarzenia z powodu złych warunków atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu Uczestników może podjąć tylko Przewodnik lub Instruktor. Uczestnicy nie mają wpływu na tę decyzję.
 3. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn, o których mowa w § 4 pkt. 1 Uczestnikom przysługuje zwrot pełnej opłaty za udział w wydarzeniu, także ewentualnego zadatku. Zostanie on wykonany w ciągu 14 dni na numer konta, z którego opłata uprzednio została dokonana.
 4. Uczestnik odwołanego wydarzenia ma także prawo do przeniesienia się na inne wydarzenie w miarę dostępnych miejsc.
 5. Uczestnik odwołanego wydarzenia jest zobowiązany mailowo poinformować Organizatora do 5 dni o swojej decyzji o skorzystaniu z prawa do zwrotu pieniędzy bądź do przeniesienia się na inne wydarzenie.
 6. W przypadku gdy Uczestnik nie przedstawi Organizatorowi decyzji, o której mowa w § 4 pkt. 6 w wymaganym terminie, uznaje się, że Uczestnik korzysta z prawa do zwrotu pieniędzy.
 7. Uczestnicy odwołanego wydarzenia mogą uzgodnić z Przewodnikiem lub Organizatorem inny termin realizacji wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wydarzenia w innym terminie niż pierwotny w sytuacji, gdy choć jeden z Uczestników nie wyrazi na to zgody.

 

§ 5

Przebieg wydarzenia

 

 1. Program wydarzeń ma charakter autorski. Kopiowanie go bez zgody Organizatora nie jest dozwolone.
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom niezbędny sprzęt, chyba że w ofercie znajdującej się na stronach Organizatora wskazano inaczej.
 3. Dojazd na miejsce, w którym odbywa się wydarzenie Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie, chyba że w ofercie znajdującej się na stronach Organizatora wskazano inaczej.
 4. W czasie pobytu w terenie Uczestnicy wydarzeń są zobowiązani do wykonywania poleceń Przewodnika lub Instruktora.
 5. Przewodnik przebywający w terenie z Uczestnikami ma prawo w dowolnym momencie zmienić program wydarzenia, przebieg wycieczki lub całkowicie ją zakończyć, jeśli tego wymaga bezpieczeństwo Uczestników, Przewodnika bądź inne, pilnie uzasadnione okoliczności.
 6. W przypadku opisanym w § 5 pkt. 5 Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu części lub całości opłaty za udział w wydarzeniu bądź też ponownego udziału w danym rodzaju wydarzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 7. Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu Uczestnikowi prawa do otrzymania zwrotu części lub całości opłaty za udział w wydarzeniu bądź też ponownego udziału w danym rodzaju wydarzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów jeśli odwołanie wydarzenia nastąpiło w jego bardzo wczesnej fazie, przy czym ocena sytuacji pozostaje w gestii Organizatora.
 8. Podczas zbiórki Przewodnik lub Organizator dokonuje zapoznania ze stanem grupy. Uczestnicy nieposiadający odpowiedniego obuwia lub innych wymaganych elementów ekwipunku, znajdujący się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, mogą zostać przez Przewodnika lub Instruktora wykluczeni z udziału w wydarzeniu. Uczestnikom tym nie przysługuje zwrot opłaty za udział w wydarzeniu.
 9. W przypadku niestawienia się co najmniej jednego z Uczestników na zbiórce w umówionym czasie i miejscu Przewodnik wraz z grupą oczekuje maksymalnie 15 minut. Niestawienie się w tym czasie oznacza rezygnację Uczestnika z udziału w wydarzeniu bez możliwości zwrotu opłaty za udział.
 10. W przypadku gdy w czasie trwania wydarzenia, z powodu błędnej oceny swoich możliwości kondycyjnych i technicznych dokonanej przez Uczestnika, o której mowa w § 2 pkt. 18 i 19, Uczestnik przejawia trudności tak istotne, że zagraża to bezpieczeństwu pozostałych Uczestników i Przewodnika, Przewodnik może w dowolnym momencie odmówić Uczestnikowi dalszego udziału w części lub całości wydarzenia.
 11. Jeśli jest to konieczne, w sytuacji opisanej w § 5 pkt. 10, Przewodnik może wskazać Uczestnikowi alternatywną drogę marszu lub odwrotu bez opieki Przewodnika.
 12. Uczestnik ma prawo odmówić przejścia bez opieki Przewodnika tylko wówczas, gdy nie znajduje się w pobliżu schroniska lub innego bezpiecznego miejsca. W takim wypadku cała grupa wraz z Przewodnikiem ma obowiązek asystować Uczestnikowi w drodze do bezpiecznego schronienia.
 13. Uczestnik, który wyraził zgodę na przejście bez opieki Przewodnika, od momentu rozstania do momentu powtórnego spotkania z Przewodnikiem lub zakończenia wydarzenia, odpowiada za swoje bezpieczeństwo samodzielnie, co wyłącza odpowiedzialność Przewodnika.
 14. Grupa, która znajdzie się w sytuacji opisanej w § 5 pkt. 12 może jednomyślnie i za zgodą Przewodnika podjąć decyzję o realizacji dalszej części programu bez opieki Przewodnika i na własną odpowiedzialność. W tej sytuacji Przewodnik jest zobowiązany asystować Uczestnikowi przejawiającemu trudności w dotarciu do bezpiecznego schronienia, a następnie dołączyć do reszty grupy tak szybko, jak to jest możliwe.
 15. Uczestnikowi, któremu Przewodnik odmówił udziału w części lub całości wydarzenia z powodów opisanych w § 5 pkt. 10, nie przysługuje prawo do zwrotu części lub całości opłaty za udział.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie pytania, uwagi, a także reklamacje należy kierować pod adres wycieczki@portaltatrzanski.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestników wydarzeń w relacjach zdjęciowych i filmowych z tych wydarzeń, publikowanych pod adresem portaltatrzanski.pl oraz w mediach społecznościowych należących do Organizatora.
 3. Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na wykorzystanie własnego wizerunku przez Organizatora w sposób wskazany w § 6 pkt. 2, a zaakceptowali uprzednio niniejszy Regulamin, zobligowani są do przesłania drogą mailową na adres wycieczki@portaltatrzanski.pl pisemnego oświadczenia o odmowie publikacji wizerunku na łamach stron Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu bez konieczności informowania Uczestników.